'.$description; ?>

Heading for Printing

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างความนับถือตนเองฯ ปี 2566

11 ส.ค. 2566

โครงการสร้างความนับถือตนเองฯ 2566

ใบหน้าต่าง...แต่ใจแกร่ง
โครงการสร้างความนับถือตนเองฯ

แม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาผ่าตัดไปแล้ว ก็ยังอาจมีร่องรอยของความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะหลงเหลือให้เห็นอยู่ ทำให้ผู้ป่วยขาดความมั่นใจในตนเอง ส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ป่วยทำให้มีจิตใจห่อเหี่ยว วิตกกังวล จนอาจขาดความนับถือตนเอง ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เป็นศูนย์ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร ทั้งกาย ใจ สังคม จึงเห็นว่าควรมีโครงการที่จะพัฒนาจิตใจของผู้ป่วย ซึ่งโดยปกติของบุคคลนั้น ในช่วงอายุระหว่าง 9-15 ปี จะเป็นช่วงการเจริญเติบโตเป็นวัยรุ่นเพื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ มักเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ที่จะแตกต่างจากวัยเด็กเป็นอย่างมาก การเสริมสร้างความนับถือตนเองให้กับผู้ป่วยช่วงอายุดังกล่าวจะทำให้ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดที่มีต่อตนเองและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

ทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จึงจัดโครงการสร้างความนับถือตนเองฯ ขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด ทัศนคติ ที่มีต่อตนเองให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น เข้าใจในตนเองและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีคุณค่า โดยได้จัดโครงการขึ้นครั้งแรกในปี 2565 มีผู้ป่วยและครอบครัวเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 19 คน

โครงการสร้างความนับถือตนเองฯ ของทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

และในปี 2566 นี้ โครงการสร้างความนับถือตนเองฯ ได้กลับมาจัดอีกครั้งเป็นปีที่ 2  โดยจะมีกิจกรรมที่มีประโยชน์ไปพร้อมความสนุกสนานที่มากกว่าเดิม  อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากเหล่านักเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา และจิตอาสาภาคเอกชนในการเติมเต็มความสุข

และที่สำคัญคือกิจกรรมนี้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 08:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน อาคาร สก. ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

  • เป็นผู้ป่วยศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ
  • อายุ 9 - 15 ปี
  • ช่วยเหลือตัวเองได้
  • ไม่มีปัญหาการได้ยิน (ยกเว้นผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟัง)

หากมีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

ตารางกิจกรรม

เวลา กิจกรรม
ห้องรวม
8.00-9.00 น. ลงทะเบียน
ทำแบบประเมินการนับถือตนเอง (pre-test)
9.00-9.20 น. เปิดงานและให้โอวาท โดย
ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและศีรษะ
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
9.20-9.30 น. กิจกรรมที่ 1 สันทนาการละลายพฤติกรรม
วิทยากร : คุณชุติมณฑน์ ปัญญาคำ*
ห้องน้อง ห้องพ่อแม่
9.30-10.15 น. กิจกรรมที่ 2 วงล้ออารมณ์
วิทยากร : คุณชุติมณฑน์ ปัญญาคำ*
รู้จักฉันและเธอ
วิทยากร : คุณรุจิรา หมอกเจริญ&
วิทยากรกลุ่มย่อย : คุณขวัญชัดจรรย์ วีระประสิทธิ์@, คุณชานิศา ถนอมชาติ@, คุณโสภา ถินถนอม#, คุณเลิศพงศ์ พุฒพันธพงศ์%, คุณณัฐพัชร์ เอื้อกาญจนวิไล%, คุณธวัลรัตน์ เพ็ชรมีศรี%
10.15-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30-11.15 น. กิจกรรมที่ 3 กระจก 4 ด้าน
วิทยากร : คุณชุติมณฑน์ ปัญญาคำ*
วิทยากรกลุ่มย่อย : คุณสุฑาทิพย์ คำเที่ยง@, คุณทิพย์พรัตน์ แก้วภิรมย์@, คุณกนกวรรณ รัฐสมุทร@,คุณศรัญญา แจ่มจิตต์@, คุณเพชรัตน์ ใจยงค์*, นักเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา, เจ้าหน้าที่มูลนิธิพลังงานไทย
อารมณ์เรา อารมณ์ลูก
วิทยากร : คุณรุจิรา หมอกเจริญ&
วิทยากรกลุ่มย่อย : คุณขวัญชัดจรรย์ วีระประสิทธิ์@, คุณชานิศา ถนอมชาติ@, คุณโสภา ถินถนอม#, คุณเลิศพงศ์ พุฒพันธพงศ์%, คุณณัฐพัชร์ เอื้อกาญจนวิไล%, คุณธวัลรัตน์ เพ็ชรมีศรี%
11.15-12.00 น. กิจกรรมที่ 4 บ้านของฉัน
วิทยากร : คุณชุติมณฑน์ ปัญญาคำ*
วิทยากรกลุ่มย่อย : คุณสุฑาทิพย์ คำเที่ยง@, คุณทิพย์พรัตน์ แก้วภิรมย์@, คุณกนกวรรณ รัฐสมุทร@,คุณศรัญญา แจ่มจิตต์@, คุณเพชรัตน์ ใจยงค์*, นักเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา, เจ้าหน้าที่มูลนิธิพลังงานไทย
ฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย
วิทยากร : คุณรุจิรา หมอกเจริญ&
วิทยากรกลุ่มย่อย : คุณขวัญชัดจรรย์ วีระประสิทธิ์@, คุณชานิศา ถนอมชาติ@, คุณโสภา ถินถนอม#, คุณเลิศพงศ์ พุฒพันธพงศ์%, คุณณัฐพัชร์ เอื้อกาญจนวิไล%, คุณธวัลรัตน์ เพ็ชรมีศรี%
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.40 น. กิจกรรมวอร์คแรลลี่ (Walk Rally): กระจกของฉัน, ภาษาทิพย์, ฉันคือใคร
วิทยากรกลุ่มย่อย : คุณชุติมณฑน์ ปัญญาคำ*, คุณสุฑาทิพย์ คำเที่ยง@, คุณทิพย์พรัตน์ แก้วภิรมย์@, คุณกนกวรรณ รัฐสมุทร@, คุณศรัญญา แจ่มจิตต์@, นักเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา, เจ้าหน้าที่มูลนิธิพลังงานไทย
การสื่อสารเชิงบวก
วิทยากร : คุณรุจิรา หมอกเจริญ&
วิทยากรกลุ่มย่อย : คุณขวัญชัดจรรย์ วีระประสิทธิ์@, คุณชานิศา ถนอมชาติ@, คุณโสภา ถินถนอม#, คุณเลิศพงศ์ พุฒพันธพงศ์%, คุณณัฐพัชร์ เอื้อกาญจนวิไล%, คุณธวัลรัตน์ เพ็ชรมีศรี%
13.40-14.30 น. ฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย
วิทยากร : คุณรุจิรา หมอกเจริญ&
วิทยากรกลุ่มย่อย : คุณขวัญชัดจรรย์ วีระประสิทธิ์@, คุณชานิศา ถนอมชาติ@, คุณโสภา ถินถนอม#, คุณเลิศพงศ์ พุฒพันธพงศ์%, คุณณัฐพัชร์ เอื้อกาญจนวิไล%, คุณธวัลรัตน์ เพ็ชรมีศรี%
ห้องรวม
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45-15.30 น. สรุปกิจกรรม
คุณชุติมณฑน์ ปัญญาคำ*
15.30-16.00 น. กิจกรรมอำลา จับสลาก
ทำแบบประเมินการนับถือตนเอง (post-test)
ปิดโครงการ

ทีมวิทยากร

*นักจิตวิทยา ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
**นักอรรถบำบัด ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
&นักจิตวิทยา หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
@นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
#จิตอาสา
%ผู้ให้คำปรึกษา คลินิกจิตสังคมศาลอาญากรุงเทพใต้

ส่วนร่วมของบุคคลทั่วไป

นอกจากนี้ทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ยังเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมกับโครงการ โดยการสนับสนุนของขวัญสำหรับกิจกรรมจับสลาก  โดยส่งมาที่

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก สก. ชั้น 14)
1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

เบอร์โทร: 02-2564330, 02-2564914
เฟซบุ๊ก: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จุฬาลงกรณ์
อีเมล: craniofacial@chula.md

ข่าวทั้งหมด

23 พ.ค. 2567
โครงการเสริมสร้างความนับถือตนเองฯ ปี 2567

1 พ.ค. 2567
คุณฟ้าใส Miss Universe Thailand 2019

11 มี.ค. 2567
กลับมาอีกครั้ง.. สนุกสุขสันต์ วันพบปะ

13 ก.ย. 2566
โครงการหนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต ปี 2566

11 ส.ค. 2566
โครงการสร้างความนับถือตนเองฯ ปี 2566

1 ก.ค. 2566
โครงการเกษตรเติมฝัน 2566

21 เม.ย. 2566
งานเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2566

2 ก.พ. 2566
สนุกสุขสันต์วันพบปะ Happy Family day 2566 เชียงราย

2 ธ.ค. 2563
โครงการ Gift For Face

26 ส.ค. 2563
งานแถลงข่าวโครงการหนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต

25 มี.ค. 2563
การดูแลครอบครัวศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในภาวะ COVID-19

31 ม.ค. 2563
กุมภานี้ พาน้องดูหนัง

8 พ.ย. 2562
คลินิกเคลื่อนที่สหสาขาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562

6 พ.ย. 2562
คอนเสิรต์กมลา สุโกศล เพื่อศูนย์ฯ ครั้งที่ 11

20 ก.ค. 2562
สนุกสุขสันต์วันพบปะ 2562

21 มี.ค. 2562
คลินิกเคลื่อนที่สหสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

11 มี.ค. 2562
รับมอบเงินบริจาคคอนเสิร์ตการกุศล กมลา สุโกศล

11 พ.ย. 2561
แถลงข่าวคอนเสิร์ตกมลา สุโกศล

25 มี.ค. 2561
คลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ณ รพ.บุรีรัมย์

8 ก.ย. 2560
หัวขบวนคอนเสิร์ตครั้งที่ 2

2 ส.ค. 2560
คอนเสิร์ตการกุศลประจำปีของกมลา สุโกศล ครั้งที่ 8 สำหรับศูนย์ฯ

6 พ.ค. 2560
หัวขบวนคอนเสิร์ต ตอน เสียงสู่ฟ้า

24 ก.ย. 2559
งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตหัวขบวน

10 ส.ค. 2559
คอนเสิร์ตการกุศลประจำปีของกมลา สุโกศลและครอบครัว

24 เม.ย. 2559
คณะภริยาทูตร่วมแสดงแบบผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติราชินี 84 พรรษา ในงานจิบน้ำชายามบ่ายการกุศล

22 ธ.ค. 2558
สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5

6 ส.ค. 2558
รักแม่สุดหัวใจ "กำไลสื่อรัก" วันแม่

7 พ.ค. 2558
กิจกรรมวันตรวจเดือนพฤษภาคม 2558

14 เม.ย. 2558
กิจกรรมวันตรวจเดือนเมษายน 2558

16 ก.พ. 2558
แค่ใส่ก็ได้บุญ

18 ก.ย. 2557
คชา AF8 จัดงานวันเกิดปันความสุขให้น้องๆ

20 ส.ค. 2557
กิจกรรมวันตรวจโดย พุทธมหาเมตตา

1 ส.ค. 2557
โปโลช้างชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1 ก.ค. 2557
เกรท วรินทร ทำโฟโต้บุ๊คช่วยเหลือน้องๆ

6 มี.ค. 2557
สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 4

21 ม.ค. 2557
ดนตรี ศิลปะ เพื่อน้อง ครั้งที่ 2

20 ต.ค. 2556
คุณชายใจบุญทั้ง 5 แห่งวัง"จุฑาเทพ" เปิดตัว DVD Box Set

20 ก.ค. 2556
คุณกมลา สุโกศลนำทีมแถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ “New York, New York”

7 ก.ค. 2556
มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ส่งมอบห้องเด็กเล่นครั้งที่ 2

21 พ.ค. 2556
ทรูมูฟบริจาคเงิน

18 มี.ค. 2556
ดนตรี ศิลปะ เพื่อน้อง

20 ม.ค. 2556
นางเอกใจบุญ “ใหม่-ดาวิกา” พาแฟนคลับเยี่ยมน้องๆผู้ป่วย

22 มิ.ย. 2555
แฟชั่นโชว์การกุศล

1 มี.ค. 2555
คอนเสิร์ตคุณกมลา สุโกศล ครั้งที่ 4 สำหรับศูนย์ฯ

7 ก.พ. 2555
โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์ บริจาคสมทบทุนศูนย์ฯ

1 เม.ย. 2554
โครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

12 พ.ย. 2553
คอนเสิร์ตกมลา สุโกศล ครั้งที่ 3 สำหรับศูนย์ฯ

8 พ.ย. 2553
สรุปวันงานพบปะครอบครัวฯ ครั้งที่ 3

24 พ.ค. 2553
เปิดบริการแล้ว หลังเหตุการณ์การเมืองสงบ

28 เม.ย. 2553
งดบริการชั่วคราวเนื่องจากการชุมนุมเสื้อแดง

21 เม.ย. 2553
ยังเปิดให้บริการปกติ

26 ต.ค. 2552
คอนเสิรต์กมลา สุโกศล ครั้งที่ 2 สำหรับศูนย์ฯ

28 ก.ย. 2552
ย้ายคลินิกผู้ป่วยนอก

2 ธ.ค. 2551
วอนช่วยหนูน้อยป่วยโรคงวงช้าง

1 พ.ย. 2551
ยินดีต้อนรับนพ.สุไลมาน

31 ต.ค. 2551
หอผู้ป่วย สก 14 เปิดแล้ว

3 ต.ค. 2551
ปิดหอผู้ป่วยเพื่อปรับปรุง

26 ส.ค. 2551
ขอเอาใจช่วยคุณสุบิน

30 ก.ค. 2551
โครงการ 80 พรรษา คนไข้ครบจำนวน

21 เม.ย. 2551
Movie for Charity

29 มี.ค. 2551
งานวันพบปะครอบครัวฯ ครั้งที่ 2

28 ก.พ. 2551
ผ่าตัดเนื้องอกในปากสำเร็จ

18 ก.พ. 2551
เนื้องอกขนาดใหญ่ในปากเด็ก

17 ม.ค. 2551
ปัญหาเกี่ยวกับกำหนดการผ่าตัด

28 พ.ย. 2550
UNee บริจาคเงิน

19 ต.ค. 2550
Concert 25 ปี กมลา สุโกศล

4 ม.ค. 2550
ผ่าตัดฟรี 80 ราย เพื่อในหลวงฯ

2 มิ.ย. 2549
งานวันพบปะครอบครัวฯ ครั้งที่ 1

7 ก.พ. 2549
คลินิกสหสาขาวิชาชีพ