'.$description; ?>

Heading for Printing

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิดศูนย์ด้วยพระองค์เอง ในวันที่ 18  ธ.ค. 2551
 

ข้อมูลเกี่ยวศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

ศูนย์ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์เฉพาะทาง ด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง (craniofacial deformities) แห่งแรกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ทำให้เกิดความทุกข์อย่างมากมาย ทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะเป็นบริเวณที่อยู่ของอวัยวะสำคัญหลายอย่าง เช่น ดวงตา จมูก ปาก สมอง และใบหน้า เป็นต้น นอกจากนี้ ใบหน้ายังเป็นอวัยวะส่วนแรกและส่วนที่สำคัญของมนุษย์ ในการอยู่ร่วมสังคมกับผู้อื่น ผู้ป่วยที่มีความพิการบริเวณใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จะได้รับความทุกข์ทรมานด้านการมองเห็น การหายใจ การเคี้ยวอาหาร ด้านสมอง และด้านจิตใจ รวมทั้งครอบครัวที่ดูแลรักษาและสังคมรอบข้าง

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ

ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่แรกเริ่มในเวลาที่เหมาะสม และโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการศึกษาอบรมทางด้านนี้มาโดยเฉพาะ จะเสียโอกาสที่จะได้รับการรักษาแก้ไขความพิการต่างๆให้ดีขึ้นไปตลอดชีวิต

ศูนย์นี้จึงมีขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้โดยเฉพาะ ทั้งเป็นผู้นำของประเทศในด้านวิชาการหรือศาสตร์ในด้านนี้ และเป็นสื่อกลางให้สังคมได้รับรู้ ได้ช่วยเหลือผู้ป่วย เป็นแหล่งความรู้สำหรับผู้ที่สนใจ

พัฒนาการของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

การดำรงอยู่และความสำเร็จของศูนย์ฯ ประกอบขึ้นจากความร่วมมือของฝ่ายต่างๆทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และบุคคลภายนอกอีกมากมาย ซึ่งได้เสียสละ ไม่ว่าจะเป็นแรงกาย แรงใจ ทุนทรัพย์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแรงผลักดันให้ทีมงานของศูนย์ฯ ยังคงสามารถดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปไม่สิ้นสุด