'.$description; ?>

Heading for Printing

 

ผู้ป่วยอิ่มท้อง เราอิ่มใจ

14 เมษายน 2560

ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและเดินทางมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ถึงแม้ว่าผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะมีสิทธิด้านการรักษาพยาบาล แต่ทุกครอบครัวล้วนมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมาตรวจรักษาทั้งค่ายานพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างวัน ผู้ป่วยหลายรายได้รับการตรวจรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาภายในวันเดียวกัน ทำให้ต้องใช้เวลาอยู่ที่โรงพยาบาลเกือบตลอดทั้งวัน ค่าอาหารและเครื่องดื่มจึงเป็นปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผู้ป่วยและครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน

วัตถุประสงค์

ทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ได้เล็งเห็นปัญหาในเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีโครงการ “ผู้ป่วยอิ่มท้อง เราอิ่มใจ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัวในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยลดความกังวลใจหากจะต้องออกจากพื้นที่รอตรวจเพื่อไปรับประทานอาหารเที่ยง เปิดโอกาสให้ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างครอบครัว เป็นไปตามนโยบายของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งทางร่ายกาย จิตใจ สังคม และเพื่อให้เป็นไปตามอัตลักษณ์เชิงคุณธรรมของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

  • ซื่อสัตย์ - “เราจะใช้เงินบริจาคอย่างซื่อสัตย์ให้สมดังเจตนารมณ์ของผู้บริจาค สมพระเกียรติองค์สมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวจุฬาลงกรณ์และปวงชนชาวไทย”
  • รับผิดชอบ - “เราจะดูแลคนไข้ด้วยความรับผิดชอบเต็มร้อยในนามของสภากาชาดไทย ด้วยหัวใจ สมอง กับสองมือ”
  • เอื้ออาทร - “เราจะดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม ด้วยสูตรพิเศษสูตรของหัวใจแห่งความเอื้ออาทรเสมือนคนในครอบครัว”

วิธีการ

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ได้นำเงินบริจาคมาจัดสรรให้เกิดโครงการนี้ โดยจัดให้มีอาหารกลางวันเป็นอาหารกล่องและเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวในวันที่มารับบริการผู้ป่วยนอก เมนูอาหารมีหลากหลายทั้งหมูและไก่สามารถรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จัดวางเครื่องดื่มตั้งแต่ช่วงเวลา 10.00 น. จัดวางอาหารกล่องตั้งแต่เวลา 11.00 น. โดยผู้ป่วยและครอบครัวสามารถเลือกหยิบรับประทานได้เอง

ผลที่ได้รับ

โครงการ “ผู้ป่วยอิ่มท้อง เราอิ่มใจ” ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยในเบื้องต้นนับจนถึงเดือนตุลาคม 2560 ได้ช่วยเหลืออาหารกล่องไปจำนวน 1,005 กล่อง มีผู้ป่วยและครอบครัว 753 ครอบครัวที่ได้รับอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการนี้

ผู้ป่วยและญาติได้รับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารกลางวัน ลดความกังวลใจเรื่องการกลัวจะเลยคิวพบแพทย์หากต้องไปรับประทานอาหารกลางวันเอง ได้รับการช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค และมีเครือข่ายซึ่งกันและกันระหว่างผู้ป่วยและญาติรายอื่นๆ จากการได้มีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้ป่วยและญาติรายอื่นๆ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยหรือการดูแลของญาติที่มีต่อผู้ป่วย

จากการดำเนินการกิจกรรมโครงการฯดังกล่าว พบว่าผู้ป่วยและครอบครัวมีความพึงพอใจที่ทางศูนย์ฯ ให้การดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ปริมาณอาหารและเครื่องดื่มที่จัดให้มีจำนวนเพียงพอ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการมาตรวจรักษา