การส่งตัว

เพื่อเข้ารับการรักษาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

ไทย |
 

การส่งตัวผู้ป่วยเข้ามารักษา

หากทางสถานพยาบาล หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงสถานีกาชาด ที่ประสงค์จะส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษากับทางศูนย์ฯ กรุณาพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

Download