ทีมงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ
ไทย |
 

21 ธ.ค. 61

เจ้าหน้าที่ประจำ

พยาบาลผู้ประสานงานศูนย์

คุณอาทิติยา (แนน) แดงสมบูรณ์

นักแก้ไขการพูด

คุณเพชรรัตน์ (แคร์) ใจยงค์

นักจิตวิทยา

คุณชุติมณฑน์ (ไหม) ปัญญาคำ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายกฤษณ์ (โอ้) สอนเกตุ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณวิสสุตา วงษ์นาค