ทีมผู้เชี่ยวชาญ

ไทย |
 

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

23 พ.ค. 2559

ศูนย์ฯประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ช่วยกันประเมิน วินิจฉัย และรักษาผู้่ป่วยให้เป็นไปอย่างดีและสมบูรณ์ที่สุด ความจำเป็นที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ เนื่องจาก ใบหน้าเป็นอวัยวะที่มีอวัยวะสำคัญอื่นๆอยู่หลายอย่าง เช่น สมอง ตา หูและอวัยวะในการฟัง จมูก ปากและอวัยวะการพูด ฟัน เป็นต้น ดังนั้น ความผิดปกติที่เกิดกับใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จึงมักจะเกี่ยวข้องกับอวัยวะสำคัญหลายอย่างไปพร้อมๆกัน ย่อมไม่มีใครจะสามารถเชี่ยวชาญในทุกเรื่อง การร่วมกันดูแลโดยคนที่ชำนาญในแต่ละสาขา จึงทำให้ประเมินและรักษาผู้ป่วยได้ครบถ้วนสมบูรณ์กว่าทำเพียงคนๆเดียว การร่วมดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพนี้ (multidisciplinary approach) ทำกันมานานในต่างประเทศที่พัีฒนาแล้ว สำหรับบ้านเรา ทางศูนย์ฯได้ดำเนินการมาเป็นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 แล้ว นับเป็นหน่วยงานแรกๆในประเทศไทย

 1. ศัลยแพทย์ตกแต่งฯแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ (craniofacial surgeon)
  • นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน์ (หัวหน้า)
  • นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์ (รองหัวหน้า)
 2. ประสาทศัลยแพทย์ (neurosurgeon)
  • พญ. จิระพร อมรฟ้า
 3. กุมารแพทย์ (pediatrician)
  • นพ. สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
  • นพ. วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
  • พญ. กัญญา ศุภปีติพร
  • พญ. จิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์
  • พญ. ดา ศรีทิพยวรรณ
  • นพ. รุจิภัตต์  สำราญสำรวจกิจ
 4. ศัลยแพทย์ตกแต่งฯ (plastic surgeon)
  • นพ. ศิรชัย จินดารักษ์
  • นพ. อภิชัย อังสพัทธ์
  • นพ. พรเทพ พึ่งรัศมี
  • พญ. พูนพิสมัย สุวะโจ
  • นพ. เสรี เอี่ยมผ่องใส
  • พญ. ชุติมา จิรภิญโญ
 5. ทันตแพทย์จัดฟัน (orthodontist)
  • ทพญ. กรพินท์ มหาทุมะรัตน์
  • ทพญ. ปรียาดา สันติลักขณาวงศ์
  • ทพญ. ปิยะธิดา จิตตานันท์
 6. แพทย์ทางหู คอ จมูก (otolaryngologist)
  • นพ. เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิษฐ์
  • นพ. กรเกียรติ์ สนิทวงศ์
 7. จักษุแพทย์ (phthalmologist)
  • พญ. วสี ผลเจริญ
  • นพ. ศุภพงศ์ ถิรคุณวิชชะ
  • พญ. พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล
  • พญ. ปานฉัตร ภัครัชพันธุ์
 8. รังสีแพทย์ (radiologist)
  • พญ. สุกัลยา เลิศล้ำ
  • พญ. ศศิธร เพชรจรัลไพศาล
 9. วิสัญญีแพทย์ (anesthesiologist)
  • นพ. รื่นเริง ลีลานุกรม
  • พญ. พรรณิกา วรผลึก
 10. จิตแพทย์ (psychiatrist)
  • พญ. อลิสา วัชรสินธุ
  • พญ. ปริชวัน จันทร์ศิริ
 11. นักจิตวิทยา (psychologist)
  • คุณชุติมณฑน์ ปัญญาคำ
 12. นักอรรถบำบัด (speech pathologist)
  • คุณนันทนา ประชาฤทธิ์ภักดี
  • คุณผ่องศรี สุตัณฑวิบูลย์
  • คุณเพชรรัตน์ ใจยงค์
 13. นักสังคมสงเคราะห์ (social worker)
  • คุณกิตติมา มูลวิชา
 14. พยาบาลวิชาชีพ (registered nurse)
  • คุณอาทิติยา แดงสมบูรณ์