สิทธิประโยชน์ผู้บริจาค

เพื่อศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

ไทย |
 

 

ระวัง!

อย่าหลงเชื่อและบริจาคเงินให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อ้างว่า เป็นครอบครัวผู้ป่วยหรือจะนำเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวให้ได้รับการรักษาผ่าตัด เพราะทางศูนย์ฯไม่มีนโยบายบังคับเรียกเก็บเงินผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด

สิทธิประโยชน์ของผู้บริจาคเงิน

เมื่อท่านบริจาคเงินผ่านโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้ (มีผล 3 เดือนหลังวันที่บริจาค)

1. สมาชิกกิตติมศักดิ์

*สมาชิกกิตติมศักดิ์ ประเภทบัตรทอง สภากาชาดไทย ได้แก่
บุคคลผู้บริจาคตั้งแต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไป
นิติบุคคลที่บริจาคตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไปเฉพาะประธานกรรมการ หรือเทียบเท่า

*สมาชิกกิตติมศักดิ์สภากาชาดไทย ได้แก่
บุคคลผู้บริจาค 20,000 บาท ขึ้นไป หรือบุคคลในครอบครัวสายตรงของผู้บริจาค จำนวน 1 ท่าน
นิติบุคคลที่บริจาค 100,000 บาท ขึ้นไป ผู้รับสิทธิคือประธาน/กรรมการของนิติบุคคล จำนวน 1 ท่าน

2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

สภากาชาดไทยจะดำเนินการขอ หรือออกหนังสือรับรอง เพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้บริจาคตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
บริจาค 100,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทาน ร.ง.ภ. (เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์)
บริจาค 200,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทาน ร.ท.ภ. (เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์)
บริจาค 500,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทาน บ.ภ. (เบญจมดิเรกคุณาภรณ์)
บริจาค 1,500,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทาน จ.ภ. (จตุถดิเรกคุณาภรณ์)
บริจาค 6,000,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทาน ต.ภ. (ตติยดิเรกคุณาภรณ์)
บริจาค 14,000,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทาน ท.ภ. (ทุติยดิเรกคุณาภรณ์)
บริจาค 30,000,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทาน ป.ภ. (ปฐมดิเรกคุณาภรณ์)

กรณีที่เป็นนิติบุคคล ยอดเงินบริจาคในนามนิติบุคคลต้องรวมกันไม่น้อยกว่า 3 เท่าของยอดเงินบริจาคในนามบุคคล จึงจะได้รับการขอพระราชทาาน

3. เหรียญกาชาดสมนาคุณ

*เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 สำหรับผู้บริจาคคราวเดียว คิดเป็นเงินตั้งแต่ 4 แสนบาทขึ้นไป

*เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 สำหรับผู้บริจาคคราวเดียว คิดเป็นเงินตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป หรือชักชวนให้มีผู้บริจาคคราวเดียว ตั้งแต่ 4 แสนบาทขึ้นไป

*บริษัทฯ ห้างร้าน และนิติบุคคลที่บริจาคเงิน หรือทรัพย์สินให้แก่สภากาชาดไทยในคราวเดียวเป็นจำนวนเงิน หรือมีมูลค่าตั้งแต่ 4 แสนบาทขึ้นไป มีสิทธิเสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ให้ผู้แทนนิติบุคคลได้เพียง 1 คน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ห้างร้าน และนิติบุคคลนั้นประกอบการพิจารณาด้วย

4. การขอลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

สำเนาใบเสร็จรับเงินนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามระเบียบกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง